BİLİŞİM MEDYASI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

(20 Nisan 2018)

DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ

Madde – 1:

Derneğin ismi “Bilişim Medyası Derneği”dir. Bilişim Medyası Derneği’nin merkezi İstanbul’dadır. Başka yerde şubesi yoktur. Kısa adı ‘BMD’ olan dernek, bu tüzükteki tüm maddelerde (Dernek) kısa adı ile anılmıştır.

DERNEĞİN AMAÇLARI

Madde – 2:

Dernek, gazete, dergi, haber ajansları, radyo, televizyon, internet siteleri, bloglar, ilgili bakanlıklar ve kamu kuruluşları başta olmak üzere iş dünyası ve toplumda bilgi teknolojilerinin kullanımı, bu alanda yaşanan sosyal, ekonomik, teknik ve kültürel gelişmeleri izlemekle görevli tüm medya mensuplarını bünyesinde toplayarak, “Bilişim Medyası’nı” medyanın bir uzmanlık dalı haline getirmek ve bu doğrultuda faaliyet göstermek amacını taşımaktadır. Dernek, fiilen bilişim alanında çalışan medya mensuplarını, yukarıda belirtilen kuruluşlar ile kamuoyu önünde temsil eder. Üyelerinin ekonomik, sosyal, kültürel, mesleki ve yasal haklarını koruyarak geliştirir. Dernek, bu amacını gerçekleştirirken üyelerinin her türlü hakkını fırsat eşitliği ve sosyal adalet ilkeleri içinde değerlendirir.

DERNEĞİN FAALİYET ALANI

Madde – 3:

Bilişim Medyası Derneği’nin, 2. maddede belirtilen amaçlarını gerçekleştirmek için sürdüreceği çalışma konuları ve çalışma biçimleri ile faaliyet alan aşağıdaki gibidir:
a) Bilişim Medyası’nı medyanın vazgeçilmez bir uzmanlık dalı olarak benimsetmek, bu yönde üçüncü şahıs ve kuruluşlarla işbirliği yapmak, bu ilkenin bilgi teknolojileriyle ilgili diğer bütün kuruluş ve kurumlar tarafından benimsenmesi için gerekli girişimlerde bulunmak.
b) Her konusu ayrı bir uzmanlaşmayı gerektiren bilişim alanında, haberci olarak fiilen çalışan medya mensuplarının, mesleki bilgilerini geliştirmek amacıyla seminerler, eğitim programları düzenlemek, belli uzmanlık alanlarında eğitim programlarına katılım sağlamak.
c) Genel olarak medya mensuplarının haysiyet ve onurunu korumak, mesleğe ve dernek üyelerine yönelik onur kırıcı her türlü davranış karşısında gerekli tavrı almak ve gerektiğinde diğer medya kuruluşlarıyla işbirliği yapmak.
d) Üyelerinin mesleki çalışmalarında karşılaştıkları sorunları inceleyerek, bu sorunların çözümü konusunda ilgili kuruluşlar nezdinde girişimlerde bulunmak.
e) Herhangi bir nedenle işsiz kalan üyelerine iş bulmaları için yardımcı olmak.
f) Mesleğe yeni başlayan (stajyer) bilişim muhabirlerinin yönlendirilmelerini sağlamak ve istihdamlarına yardımcı olmak.
g) Üyelerine sosyal hizmet ve yardımlar yapmak, haklarını korumak.
h) Periyodik (günlük, haftalık, aylık, üç aylık) yayınlar çıkarmak, dernek adına internet sitesi kurmak, organizasyonlar düzenlemek, Dernekler Yasası çerçevesinde gelir sağlayıcı girişimlerde bulunmak, amacına uygun tesisler kurmak veya kurdurmak, derneğin faaliyetleri sonucu ortaya çıkan hizmetleri üyelerine dağıtmak, dinlence ve eğlence tesisleri kurmak ve kurdurmak.
ı) Yeni üyelerin alınması ve onursal üye kazanılmasına çaba harcamak, temsilciler atamak.
i) Dernek içinde oluşturulacak çalışma grupları veya uzman kişiler aracılığı ile araştırma, inceleme ve etüdler yapmak, öneri ve dilekleri saptamak.
j) Amaç ve hizmet konuları ile gelir artırıcı projeler için ortaklıklar, iktisadi işletmeler ve yardımlaşma sandığı kurmak.
k) Konutu ile amaç ve faaliyet konuları için gerekli taşınmaz malları satın alır, kiralar ve satar; taşınmaz mallar üzerinde her türlü hakları koydurabilir, işletebilir ve her türlü inşaatı yaptırabilir.
l)Meslek ve sanata ilişkin toplantı, temsil, festival ve gösterilere katılarak üyelerin bilgi, görgü ve deneyimlerinin artmasını sağlayacak geziler düzenler.
m) Yardım toplama kanunu ile bu ana tüzük hükümlerine uygun olarak yardım ve bağışlar alır ve verir; koşullu yada koşulsuz vasiyetleri kabul edebilir.
n) Üyelerinin bilgi ve becerilerini arttırmak amacıyla çeşitli Sosyal Tesisler kurar.
o) Üyelerinin boş zamanlarını değerlendirmesi ve birbirleri ile iletişim kurması amacıyla lokal açar.
ö) Gerektiğinde derneğin tanınması ile ilgili kitap, broşür ve çeşitli yayınlar çıkartarak dağıtımını yapar.
p) Dernek amacının toplumda gelişmesi için gerçek ve tüzel kişilerle, resmi ve özel kurumlarla ortak çalışmalar yapar.
r) Amaç ve faaliyet konularına yönelik diğer çalışmaları yapar.

DERNEK ÜYELİĞİ

Madde – 4:

Bilişim Medyası Derneği’ne üye olabilmek için şu şartlar aranır:
a) Fiil ehliyetine sahip ve 18 yaşını bitirmiş ve dernek amaçlarını kabul eden gerçek kişiler,
b) Medya organlarının bilişim alanında son bir yıldan beri aralıksız çalışıyor olmak,
c) Mesleğe yeni başlamış (stajyer) medya mensupları için bilişim medyasını seçmiş ve fiilen bu alanda çalışıyor olmak.

ÜYELİK ÇEŞİTLERİ

Madde – 5:

Dernek üyeliği üç türlüdür. Asil Üyelik, Destekleyici Üyelik ve Onursal Üyelik.
a) Asil Üyelik: Medya organlarının bilişim alanında fiilen çalışan, fiil ehliyetine sahip, Dernekler Kanunun ve Türk Medeni Kanun’un ilgili maddelerindeki kısıtlamaya tabi olmayan, 18 yaşını bitirmiş, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve dernek tüzüğünü kabul etmiş kişilerden oluşur. Yalnız asil üyeler dernek Genel Kurul’unda seçme seçilme hakkına sahiptir.
b) Destekleyici Üyelik: Derneğin çalışmalarına ilgi gösteren, fiili olarak gönüllü katkıda bulunmak isteyen, fiil ehliyetine sahip, Dernekler Kanunun ve Türk Medeni Kanun’un ilgili maddelerindeki kısıtlamaya tabi olmayan, 18 yaşını bitirmiş, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve dernek tüzüğünü kabul etmiş kişilerin yazılı isteği üzerine ve yönetim kurulunun kararıyla Destekleyici Üye olunur. Destekleyici üyeler asil üyelerin tüm haklarına sahip olmakla birlikte Genel Kurul’da seçme ve seçilme hakkına sahip değillerdir. Destekleyici üyeler diledikleri takdirde aidat verirler.
c) Onursal Üyelik: Bilişimin geniş kitlelere tanıtımı ve bilişime katkısı gözönünde bulundurularak bu konuda üstün gayret gösteren kişiler, Yönetim Kurul’unun oy birliği ile Onur Üyeliği’ne seçilirler. Bu sıfatı taşıyan kişiler derneğin tüm haklarına sahiptirler, Genel Kurul’a katılabilirler ama seçme ve seçilme hakları yokturdur.

ÜYELİK ŞARTLARI

Madde – 6:

Derneğe üye olabilmek için Dernekler Kanunun ve Türk Medeni Kanun’un ilgili maddelerindeki giriş için gerekli niteliklere sahip olmak ve dernek tüzüğünü kabul etmek gerekmektedir.

ÜYELİĞİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE KABULÜ

Madde – 7:

Bilişim Medyası Derneği’ne üye olabilmek için;
a) Üye adayı Dernek Tüzüğü’nün 4. ve 5. maddesinde yazılı koşulları taşıdığını kanıtlayan belgelerle birlikte, bir dilekçe ile üye olmak istediğini Dernek Yönetim Kurulu’na bildirir.
b) Üye adayının başvuru dilekçesinin işleme konulabilmesi için derneğin en az iki (2) asil üyesinin tavsiye imzalarının bulunması şarttır.
c) Yönetim Kurulu başvuru dilekçesini en fazla 30 gün içerisinde karara bağlar ve aldığı kararı ilgiliye bir yazı ile bildirir.
d) BMD Yönetim Kurulu, başvuruyu kabul edip etmemekte serbesttir. Üyeliğe kabul, Yönetim Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğu ile olur.

ÜYE AİDATLARI

Madde – 8:

Başvurusu kabul edilen üye, kendisine yapılan yazılı bildirimden sonra en geç 15 gün içinde Dernek Veznesi’ne veya kendisine bildirilen Dernek Banka Hesabına 50 TL olan giriş aidatını yatırır. Dernek üyelerinin ödemek zorunda oldukları yıllık aidat 20 TL’dir.

ÜYELİĞİN YİTİRİLMESİ

Madde – 9:

Dernek üyeliğinin yitirilmesine yol açan durumlar şunlardır:
a) İstifa, ölüm, medya mensupluğundan süresiz ayrılmak,
b) Derneğe giriş niteliklerden herhangi birini yitirmek,
c) Mesleki görevine devam ettiği halde üç (3) ay süre ile aidatını vermeyip, Yönetim Kurulu’nun yazılı uyarısına rağmen borcunu en geç bir ay içinde ödememek,
d) Dernek Danışma Kurulu’nca üyelikten kesin olarak çıkarılmak.

ÜYELERİN HAKLARI VE ÜYELİKTEN ÇIKMA

Madde – 10:

Hiç kimse derneğe üye olmaya veya dernekte kalmaya zorlanamaz. Her üye yazılı olarak bildirmesi kaydı ile istifa hakkına sahiptir. Bunun için isteklerini yönetim kuruluna bildirmeleri ve varsa birikmiş borçlarını ödemeleri gerekmektedir. Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Her üyenin genel kurulda bir oy hakkı vardır ve oyunu bizzat kullanmak zorundadır.

DERNEKTEN ÇIKARILMA

Madde – 11:

Genel Kurul ve Yönetim Kurulu Kararlarına uymayanlar, dernekten yetki almadan derneği yükümlülük altına sokanlar, temyiz kudretini kaybedenler yönetim kurulu kararı ile dernekten çıkarılır. Yüklendiği üyelik aidatını haklı bir neden olmaksızın, yazılı ihtarla verilen süre içinde ödemeyenlerin üyeliğine yönetim kurulu kararı ile son verilir. Dernekten çıkan veya çıkartılan üyeler üye kayıt defterinden silinir ve dernek malları üzerinde hiçbir hak iddia edemezler.

DERNEĞİN ORGANLARI

Madde – 12:

Derneğin organları şunlardır:
a) Genel Kurul
b) Yönetim Kurulu
c) Denetleme Kurulu
d) Danışma Kurulu

Dernek, başka organlarda kurabilir. Ancak bu organlara genel kurul ve denetleme kurulunun görev, yetki ve sorumlulukları devredilemez.

GENEL KURUL

Madde – 13:

Genel kurul, dernek asil üyelerinden oluşan en yetkili organdır. Türk Kanunları ile dernek ana tüzüğü hükümleri doğrultusunda gerekli kararları alır,
a) Dernek organlarının seçilmesi,
b) Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,
c) Federasyona katılma veya ayrılması,
d) Kamu yararına dernekten sayılması,
e) Bütçenin onayı ve hesapların incelenmesi,
f) Yönetim ve Denetleme Kurullarının ibrası,
g) Taşınmaz mal alma satma konusunda Yönetim Yönetim Kurulu’na yetki vermesi,
h) Dernek üyeliğinden çıkarılanların itirazları hakkında karar almak,
i) Derneğin feshedilmesi ile tasfiye şeklini belrilemek,
j) Üyelerin ödeyecekleri giriş ve yıllık aidat miktarlarını belirlemek,
k) Yasaların ve tüzüğün kendisine verdiği diğer işleri yapmaktır.

GENEL KURUL TOPLANTILARI

Madde – 14:

Genel Kurul, üç yılda bir NİSAN ayında Yönetim Kurulunun tespit ve ilan edeceği tarihte olağan olarak toplanır.

Yönetim ve Denetleme Kurullarının gerekli gördüğü veya derneğe kayıtlı üyelerden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü olarak toplanır.

Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az on beş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağırılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması nedeniyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az altmış günden fazla olamaz.

İkinci toplantı, herhangi bir nedenle yapılamaz ve geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, bu maddenin üçüncü paragrafında belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Genel Kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunanların en az onda birinin görüşülmesini istediği hususların da gündeme alınması zorunludur.

TOPLANTI YETER SAYISI

Madde – 15:

Genel Kurul, Dernek Tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin yarısından bir fazlasının katılımasıyla toplanır. İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz, ancak ikinci toplantıya katılan üye sayısı Dernek Yönetim ve Denetleme Kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Genel Kurul kararları toplantıya katılanların salt çoğunluğunun oyu ile alınır. Seçim ve oylamalar genel kurul kararı ile açık veya gizli olarak yapılabilir. Ancak Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi gizli oyla yapılır.

TOPLANTI YAPILIŞ USULÜ VE DİVANI

Madde – 16:

Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. Kimlik belgesini göstermeyenler, belirtilen listeyi imzalamayanlar ile genel kurula katılma hakkı bulunmayan üyeler toplantı yerine alınmaz. Bu kişiler ve dernek üyesi olmayanlar, ayrı bir bölümde genel kurul toplantısını izleyebilirler.

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutnakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.

Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazirun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir. Genel Kurul, gündemdeki konuların görüşülerek karara bağlanmasıyla sonuçlandırılır. Genel Kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye onu şahsen kullanmak zorundadır.

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim Kurulu Başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

YÖNETİM KURULU

Madde – 17:

Yönetim Kurulu, Genel Kurulca üç yıl için seçilen 7 (yedi) asil ve 7 (yedi) yedek üyeden oluşur. Derneğin temsil yetkisi yönetim kuruluna aittir. Ancak kendi üyelerinden bir veya birkaçına bu devredebilir.
a) Derneğin defter ve kayıtlarını usulüne uygun olarak tutmak,
b) Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak,
c) Gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurulun onayına sunmak,
d) Tüzükteki amaçlarına uygun faaliyet göstermek,
e) Genel Kurul kararlarını uygulamak ve
f) Mevzuatın belirlediği diğer konular yönetim kurulunun görevidir.

Yönetim Kurulu ilk toplantısında kendi aralarında görev bölümü yaparak bir başkan, iki başkan yardımcısı, bir sekreter ve bir sayman seçer. Yönetim Kurulu toplantısına haklı bir mazeret olmaksızın üst üste üç kez gelmeyenlerin üyelikleri düşer, yerine en geç üç gün içinde yedek üyeler sırası ile çağrılır.

DENETLEME KURULU

Madde – 18:

Denetleme Kurulu genel kurulca üç yıl için seçilen üç asil ve üç yedek üyeden oluşur. Derneğin hesap ve kayıtları ile işlem ve faaliyetlerinin mevzuata uygunluğunu en geç bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetleme sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar. Ayrıca mevzuatın kendisine verdiği diğer görev ve yetkileri de kullanır.

DANIŞMA KURULU

Madde – 19:

Derneğe asli üyeleri meyanında olup, mevcudiyetleri ile derneğe maddi ve manevi yönlerden güç kazandıran kişilerden oluşur. Dernek kurucu üyeleri ve yönetim kurulu başkanlığı yapmış kişiler Danışma Kurulu’nun asil üyeleridir. Danışma Kurulu üye sayısında sınırlandırma yoktur. Danışma Kurulu üyeleri ilk toplantılarında aralarından birini başkan seçerler. Danışma Kurulu çoğunlukla toplanır ve kararlarını en az üç oyla alır. Danışma Kurulu, Yönetim Kurulunca gönderilen işlere baktığı gibi tüzüğe aykırı davranışlarda doğrudan işe el koyabilir. Yönetim Kuruluna gönderilmiş işlerin hazırlık soruşturmasını da yapar. Danışma Kurulu doğrudan ele alacağı işler için gerekli hazırlıkları üyelerine yaptırabilir.

Yönetim Kurulunca gönderilen işlerin en çok üç ay içinde sonuçlandırılması gerekir. Danışma Kurulu, Dernek üyelerinin, ödül ya da ceza gerektiren davranışlarını soruşturarak öneri hazırlamakla yükümlüdür. Ödülü ya da cezayı gerektiren davranışları saptayan üyeler de yazılı olarak Yönetim Kurulu’na başvururlar.

Madde – 20:

Danışma Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:
a) Üyelerin tüzük ve Derneğin amacıyla bağdaşmayan ya da bunlara aykırı olan durum ve davranışları üzerinde, medya mensupluğunun genel kabul görmüş etik kurallarına aykırı davranan üyeler ile ilgili gerekli kararları vermek.
b) Yönetim Kurulunca bu konuda gönderilen dosyaları karara bağlamak.

Madde – 21:

Danışma Kurulunun vereceği cezalar şunlardır:
a) Uyarma,
b) Kınama,
c) Üyelikten sürekli çıkarma.

Hangi aykırı davranışlara, hangi cezanın verileceğini, eylemin niteliğine ve ağırlığına göre Danışma Kurulu karar verir. Medya mensupluğunun genel etik kurallarına ve derneğin amacına aykırı davranışlarda bulunan üyelere; cezalı davranışlarının niteliğine ve ağırlığına göre Danışma Kurulu tarafından sırasıyla önce “Uyarma” cezası verilir. Davranışında direnmesi veya bir yıl içinde farklı bir davranışından dolayı ikinci kez ceza alması durumunda “Kınama” cezası verilir. “Kınama” cezası verilmesine karşın davranışında direnen veya bir yıl içinde farklı bir davranışından dolayı üçüncü kez ceza alması durumunda üye hakkında “Üyelikten sürekli çıkarma” cezası verilir. Derneğin varlığını sarsabilecek ya da onurunu kırabilecek işler yapan, ağır, cezalı ya da yüz kızartıcı bir suçtan hukuk kuralları gereği kesin olarak cezalandırılan, üyelere; doğrudan “Üyelikten sürekli çıkarma” cezası verilir. Danışma Kurulu tarafından verilen cezaların duyurulması ve uygulamaya konulması Yönetim Kurulu tarafından yapılır.

DERNEĞİN İÇ DENETİMİ

Madde – 22:

Dernekler Kanunu ve dernek tüzüğüne göre denetleme kurulu tarafından denetim gerçekleştirilir. Derneğin amacını gerçekleştirmek için bir araya gelen üyelerin arasında oluşan görüş birliğinin sürdürülebilmesi, dayanışmanın güçlendirilmesi, üye ilişkilerinin disipline edilmesi, belirtilen çaşılma planının ve bütçe ile uygulamaya konulan programın en iyi şekilde gerçekleşmesi için denetleme kurulunun görüşlerine ve tasdiklerine esas olmak üzere, genel kuruldan geçirilmek suretiyle yönetmelik çıkarılabilir.

DERNEĞİN BORÇLANMA USULLERİ

Madde – 23:

Dernek, amaçlarını gerçekleştirmek için kasasında yeteri kadar parası bulunmadığı taktirde genel kurulca tespit edilen miktar kadar borçlanma yapabilir.

ORGANLARA SEÇİLENLERİN İDAREYE BİLDİRİLMESİ

Madde – 24:

Genel Kurulun yapıldığı tarihten itibaren otuz gün içinde yönetim ve denetleme kurulları ile derneğin diğer organlarına seçilenlerin adı ve soyadları, baba adları, doğum yeri ve tarihleri, meslekleri ve adresleri, tahsil durumları, nufusa kayıtlı oldukları yerleri ve seçildikleri görevleri gösteren Genel Kurul Sonuç Bildirimi ve diğer evraklarla birlikte yönetim kurulu başkanı tarafından bir yazı ile mahallin en büyük mülki amirliğine bildirilir.

TUTULMASI ZORUNLU DEFTERLER

Madde – 25:

Dernek için aşağıda gösterilen defterler tutulur. Bu defterlerin noterden veya dernekler biriminden onaylanması zorunludur.
1) Üye kayıt defteri
2) Gelen – Giden evrak kayıt defteri
3) Karar defteri,
4) İşletme defteri,
5) Demirbaş defteri,
6) Alındı Belgesi kayıt defteri.

Defterler Yönetim Kurulu’nun nezareti altında tutulur ve muhafaza edilir.

GELİR GİDERLERDE USÜL

Madde – 26:

Dernek gelirleri, alındı belgesi ile toplanır ve giderler harcama belgesi ile yapılır. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile toplanması halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer. Alındı belgeleri ve harcama belgelerinin saklama süresi beş yıldır.

Dernek gelirlerinin toplanmasında kullanılacak alındı belgeleri yönetim kurulu kararı ile bastırılır. Alındı belgelerinin şekli yönetmeliğe uygun olarak düzenlenir.

Dernek gelirlerini toplayacak kişiler yönetim kurulu kararıyla belirlenir ve bunlar adına yetki belgesi düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yetki belgelerinin birer sureti dernekler birimlerine verilir. Dernek adına gelir tahsil edecek kişiler, ancak adlarına düzenlenen yetki belgelerinin bir suretinin dernekler birimlerine verilmesinden itibaren gelir tahsil etmeye başlayabilirler. Yetki belgelerinin süresi, yönetim kurullarının görev süresi ile sınırlıdır.

DERNEĞİN GELİRLERİ

Madde – 27:

Derneğin gelirleri;
– Giriş aidatları (50 TL)
– Üye aidatları (Yıllık 20 TL)
– Yayın, panel, konferans, sempozyum v.s. nedeni ile bağışlar,
– Bağış ve Yardımlar
– Derneğin amacına uygun çalışma ve hizmet konularındaki faaliyetlerden elde edilen gelirler,
– Balo, yemek, çay, gezi, konser, piknik vb. faaliyetlerden sağlanan gelirler,
– Ulusal ve uluslarası projelere sağlanan sponsorluklar,
– İstek üzerine kurulabilecek internet siteleri, bilgisayar programları v.b.
– Amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için gelir temin etmek amacı ile kurduğu iktisadi işletmeler, yardımlaşma sandığından elde edilen gelirler.
– 2860 sayılı kanun hükümlerine uygun olarak belirli yerlere kasa kutu koyarak, bankalara hesap açtırarak, yardım pulu çıkartarak, eşya piyangosu düzenleyerek, kültürel gösteriler, sergiler, gezi ve eğlenceler düzenlemek sureti ile yardım toplama hallerinden elde edilen gelirler.
– Diğer gelirler

TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

Madde – 28:

Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılır. Tüzük değişikliği ancak genel kurul gündeminde yer almışsa veya toplantıda hazır bulunanların onda birinin yazılı isteği üzerine gündeme alınarak genel kurulca görüşülebilir. Tüzük değişikliğini yapılması için dernek üyelerinin en az üçte ikisinin toplantıda hazır bulunması gerekir. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamazsa üyeler ikinci toplantıya çağrılır. İkinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Tüzük değişikliğine ilişkin karar toplantıya katılanların üçte ikisinin oyu ile alınır.

DERNEK FESHİ VE TASFİYE

Madde – 29:

Dernek genel kurulu her zaman derneğin feshine karar verebilir. Genel Kurulun derneğin feshine karar verebilmesi için tüzüğe göre genel kurula katılma hakkına sahip bulunan dernek üyelerinin en az üçte ikisinin, toplantıda hazır bulunması gerekir. İlk toplantıda bu çoğunluk sağlanamazsa üyeler ikinci toplantıya çağrılır. İkinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Feshe ilişkin karar toplantıya katılanların üçte ikisinin oyu ile alınır. Genel kurulca fesih kararı verilince derneğin feshi yönetim kurulunca beş gün içerisinde mahallin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir.

Derneğin feshine karar verilmesi ile derneğin mal ve para haklarının tasfiyesi için üç kişilik bir tasfiye kurulu görevlendirilir. Feshi halinde derneğin tüm mal ve para hakları son Genel Kurul’da alınacak karar üzerine bilişim alanında faaliyet gösteren bir dernek veya vakfa kalır.

KURUCULAR

Madde – 30:

Dernek kurucuları aşağıda ismi ve kimlikleri belirtilen kişilerdir:

Adı Soyadı             Baba Adı    Mesleği     Doğ. Yeri/Yılı              Uyruğu      Adresi

1 C. Serhat Ayan        H. Birkan   Gazeteci    Ankara-1971              T.C.          İnönü Cad. İntaş Sitesi. C Blok. No:6/35 Saharayı Cedid-İST.

2 Güçlü Aydoğan        Özlen        Gazeteci    İstanbul-1973             T.C.          Ataköy 7.8.9.10. Kısım Mh. B 36 Blok. D:10 Bakırköy-İST.

3 Hakan Bayraktar      Yusuf        Gazeteci    Gölhisar-1970            T.C.          Hürriyet Mh. Hürriyet Cad. No:36/6 Bahçelievler-İST.

4 Mehmet Çılğın         Abuzer       Gazeteci    Doğanşehir-1966        T.C.          Hürriyet Mh. Sakarya Sk. No:51/4 Bahçelievler-İST.

5 E. Ayhan Demirci     Emin         Gazeteci    Yalnızçam-1969          T.C.          Çobançeşme Mh. Köprülü Sk. No:33/6 Bahçelievler-İST.

6 Volkan Ersoy          Macit        Gazeteci    Samsun-1965            T.C.          İstinye M. Boğaziçi Koop. Ev. No: A10/6 K:2 D:6 Sarıyer-İST.

7 Yücel Komçez         Naci          Gazeteci    İstanbul-1962             T.C.          U. Mumcu Mh. Çamlık Koru St. A Blok. D:7 Kartal-İST.

8 Musa Savaş            Nizamettin Gazeteci    Yalnızçam-1969          T.C.          Güneştepe Mh. Kuyulu Sk. No:14/11 Güngören-İST.

9 Nuray Şuman          Salih         Gazeteci    Razgrat-1965             T.C.          Çınar Mh. 9/3A Sk. N:5/3 Bağcılar-İST.

10 Mesut Taşkın         Rıza          Gazeteci    Mesudiye-1968          T.C.          Örnek Mh. G33 Sk. No:7/0 Üsküdar-İST.

HÜKÜM EKSİKLİĞİ

Madde – 31:

Dernek tüzüğünde hüküm bulunmayan hallerde Türk Medeni Kanun’u ve Dernekler Kanunu ile diğer mevzuat hükümleri uygulanır.